การรู้เท่าทันสื่อ หรือ MEDIA LITERACY บทความ และภาพทั้งหมดถูกออกแบบ กราฟิก โดย คุณแหน่นแน๊น ณัชชา เนตรประชา หรือ Nannan Nateprachar เด็กนวัตกรรม มศว

Nannan Nateprachar

Graphic by Nannan Nateprachar

– Original Content –

โพสต์ #มองครั้งแรกคิดว่าเราเป็นคนยังไง โดย Nannan Nateprachar

Facebook Comments